Algemene voorwaarden voedingsdeskundige praktijk

 

Artikel 1 Definities

in de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Voedingsdeskundige: A. Mejdoubi , in het bezit van CIVAS certificaat en diploma voedingsdeskundige en certificaat en diploma Longevity coach, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Gezond met Esma
Praktijk: Gezond met Esma, te Hillegom
Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Opdrachtgever: bedrijf of groep voor wie de voedingsdeskundige opdrachten /werkzaamheden uitvoert met betrekking tot voedingsadviezen en coaching
Locatie: praktijk Gezond met Esma
, gevestigd aan de Guido Gezellelaan 63, te Hillegom. Tenzij anders overeengekomen met cliënt
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Totstandkoming. De voedingsdeskundige doet op basis van kennismaking en/of intake de cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt. Voor opdrachtgever gelden afzonderlijke afspraken.

2.2 Duur. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afname van een pakket voor bepaalde duur kan deze uitgebreid worden met losse consulten , extra uitbreidingen of overgezet worden naar een ander pakket.

Artikel 3 Tarieven

Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn inclusief 21% BTW of andere wettelijke heffingen indien deze berekend zouden moeten worden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult en indirecte uitwerktijd van dossier. Consulten kunnen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, informeer bij uw zorgverzekering naar de mogelijkheden.

Artikel 4 Betaling

Betaling dient bij aanvang van begeleiding te zijn voldaan. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

Artikel 5 Verhindering

Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt het gehele consult bedrag verschuldigd. De voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de voedingsdeskundige eveneens minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 6 Gegevens en privacy

Gegevens van cliënt worden niet zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. Papieren dossier wordt tot 15 jaar na afsluiting van begeleiding bewaard. Digitale dossiers worden tot 15 jaar na afsluiting van begeleiding bewaard. Mocht de voedingsdeskundige interesse hebben om het succesverhaal van cliënt openbaar te delen dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan cliënt alvorens te publiceren. In Het register van AVG kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.

Artikel 7 Klachten

Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met voedingsdeskundige besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Indien partijen er niet samen uitkomen kan cliënt een klacht indienen bij GAT geschillencommissie

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10 Disclaimer

De informatie op de website of social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De voedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. Gezond met Esma sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.

 

Algemene voorwaarden Kookworkshop(s)

Gezond met Esma Kookworkshop

 

Algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister

onder nummer 67514979

Begrippen

 • Opdrachtgever:      Individu of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of

evenement verzorgt door opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer:     Gezond met Esma
 • Workshop:            Geheel van minimaal 8 en maximaal 15 opdrachtgevers die

gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen

 • Evenement:            Workshop, maar dan in groepsverband en derhalve of individueel

Reserveringen en betaling en inschrijving

 • Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
 • Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwt.
 • Na de reservering zal opdrachtnemer de opdrachtgever een factuur toe laten komen, welke tevens dienst doet als bevestiging van het gereserveerde.
 • Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de workshop of het evenement. Indien er langer dan een maand van te voren gereserveerd wordt dient 50% van het bedrag alvast betaald te worden.
 • Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer van A. Mejdoubi te Hillegom, onder vermelding van het factuurnummer en datum workshop of evenement.
 • Het aantal deelnemers bedraagt per workshop of evenement minimaal 8 en maximaal 15 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk.
 • Bijstelling van het aantal opgegeven deelnemers kan tot 2 dagen voor de aanvang van de workshop of het evenement.
 • Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit met opdrachtnemer besproken te worden of dit mogelijk is.
 • Indien de bijstelling een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer.   

nihil, indien de afmelding meer dan 14 dagen van te voren geschied.
50% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 14 dagen van te voren geschied
100% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 7 dagen van te voren geschied. Of zoals afgesproken via email.

 • De reservering is officieel indien de aanmelding is bevestigd door de factuur.
 • Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.
 • In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.
 • Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Annuleren

Wanneer een reservering is gemaakt gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering van meer dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd. Het volledige betaalde bedrag ontvangt opdrachtgever terug.
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door de opdrachtgever bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. Het overige deel van het betaalde bedrag ontvangt opdrachtgever terug.
 • Bij annulering van minder dan 1 week voor aanvang van de workshop of het evenement door de opdrachtgever zijn de kosten 100% van het factuurbedrag. Opdrachtgever ontvangt dan geen geld retour.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan.
 • Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de opdrachtgever doorgeven.
 • Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het betaalde cursusgeld retour.
 • Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op de datum van de workshop of het evenement wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever ten gevolge van deelname aan onze activiteiten.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

 • Van de opdrachtgever wordt verwacht dat tijdens de workshop of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.
 • Het is verboden tijdens de workshop of het evenement te roken.
 • Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.

Algemeen

Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig is behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van ten minste dezelfde waarde te gebruiken.

Privacy wetgeving

Wij gaan discreet om met uw gegevens. Adressen en email adressen delen wij nooit met derden.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
– aan te passen
– te wissen
– over te dragen aan iemand anders.

.

Ontvang een gratis E-book met 15
gratis tips voor gezond brood beleg!

Downloaden

E-book-15-tips-gezond-broodbeleg-cover

Gratis kennis te maken met Esma?

Wil je eerst eens kijken of ik wat voor je kan betekenen, plan gerust een gesprek in om kennis te maken.

In de praktijk is gebleken dat het moeilijk is om jezelf te coachen. Met mijn hulp als voedingsdeskundige is resultaat zeker haalbaar. Persoonlijke aandacht is zeer belangrijk, omdat iedereen anders is en begeleiding nodig heeft op verschillende “punten”.